Order Procedure / Warranty

ภาพรวม
เว็บไซต์นี้เป็นผู้ดำเนินการร้าน Kaze Bicycle (ridekaze.bike) ตลอดทั้งเว็บไซต์ที่คำว่า "เรา", "พวกเรา" และ เสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้ให้กับคุณผู้ใช้ปรับอากาศเมื่อคุณยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่

นโยบายการรับเปลี่ยน /คืนสินค้าและคืนเงิน
นโยบายการรับเปลี่ยน
1.บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง
ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้
 2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
 2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

            บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้
1.กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากพนักงานของ KAZEBICYCLE
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงี่อนไขการรับประกันสินค้า
ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงี่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจากใบเสร็จจากทางบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี (หรือตามเงื่อนไขของสินค้า)
ทางเรายินดีให้ลูกค้าสามารถเคลม เปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามข้อกาหนดนี้:
-สินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และจะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 1 ปี จากลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบพร้อมกล่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลม หรือรับเคลมตามเงือนไขที่ทางบริษัทฯกาหนดเท่านั้น 
-ทางเรารับประกันเฉพาะ
สินค้าที่สั่งซื้อจาก www.ridekaze.bike, www.facebook.com/kazebicycle และ line: tcabike เท่านั้น
-เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าโดยตรงกับทางเราเท่านั้น

 
การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ
สินค้าที่ถูกรับประกันถูกขายเป็นสินค้า มือสอง
สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการใช้ผิดวิธีหรือมีการดัดแปลง
สินค้าที่ชารุดเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากเหตุการณ์ เช่น ทำตก โดนนํ้า ไฟไหม้ รวมถึงมีร่องรอยชำรุด ขีดข่วน รอยถลอก ตกหัก จากการใช้งานของลูกค้า
 
การเคลมสินค้า
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเคลม/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นหรือไม่ ลูกค้าสามารถแจ้งได้ตามช่องทางต่อไปนี้:
โทร: 053-406-292
Website: ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่หน้า "ติดต่อเรา"
Line: tcabike
Facebook: www.facebook.com/kazebicycle

 
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับ และแนะนำขั้นตอนต่อไป
หลังจากที่ทางเราได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งใช้เวลา 1-7 วัน (ขึ้นอยู่ต่ออาการ) และพร้อมที่จะส่งสินค้าใหม่ให้กับทางลูกค้า ทางเราจะส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ระบุใว้ หากไม่แจ้งที่อยู่ทางเราจะส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุบนกล่องพัสดุที่ส่งมา